Treniranje mladih športnikov je zahtevno in kompleksno ter istočasno tudi zelo odgovorno delo. Trenerji se moramo zavedati, kako velik vpliv na otroke imamo. Prav mi, trenerji, smo tisti, ki lahko v otroku vzbudimo ljubezen do športa in gibanja, lahko pa smo tudi krivci za otrokovo opustitev nekega športa. Še posebej od trenerjev najmlajših je odvisno, kakšen bo otrokov prvi stik s športom, kakšne občutke bo doživljal na treningih, bo tam njegova samozavest rastla ali upadala, bo na trening prišel nasmejan ali zaskrbljen. Zavedati se je treba, da moramo biti otroku opora, jih sprejemati, jim pomagati, izkazovati spoštovanje in jim pomagati začutiti njihov pomen in vlogo v skupini. Zelo pomembno se mi zdi zavedanje trenerja, da otrok v nas vidi nekakšen zgled in vzor. Nič nenavadnega ni, če si otrok, potem, ko opazi našo npr. belo športno obutev ali svetleč zgornji del oblačila, podobna športna oblačila omisli tudi sam. Prav z nami namreč prebijejo tolikšen del njihovega časa, da imamo na mladostnikovo življenje pomemben vpliv.

The Preferred Coaching Styles of Generation Z Athletes: A Qualitative Study (Parker, K., Czech, D., Burdette, T., Stewart J., Biber, D., Easton, L., Pecinovsky C., Carson, S. in McDaniel, T.), 2012.

V študiji je bilo obravnavanih deset mladih športnikov, od tega pet fantov in pet punc, starih devet in deset let. Vsi so člani nogometnega kluba v Severni Karolini. Podatke so pridobili s pomočjo vprašanj odprtega tipa, zanimalo pa jih je, kakšen je po njihovem mnenju dober trener, kako bi se tak trener vedel do njih in njihovih soigralcev, kako se tak trener obnaša v stresni situaciji (npr. na tekmi), kako bi se trener pogovarjal z njimi, kako bi jih motiviral in kako bi sprejemal pomembne odločitve, povezane s celotno ekipo. Odgovore so nato natančno pregledali in obdelali, prišli pa so do ugotovitve, da se pojavljajo nekatere skupne točke, ki so jih prav vsi izmed otrok omenjali. Te ugotovitve so:

 1. Trener se ne dere in ostaja miren
 2. Trener je skrben in nas vzpodbuja
 3. Trener ima veliko znanja o športu
 4. Trener nas delno upošteva pri pomembnih odločitvah

Kljub temu, da se zaradi pomanjkanja besednega zaklada morda kateri od otrok ni znal izraziti točno tako, kot bi si želel, so prav vsi govorili o podobnih lastnostih, ki naj bi jih imel dober trener. Trenerji, ki so jim bili do sedaj najljubši, so zabavni, razumljivi, jih vzpodbujajo in vse obravnavajo enakovredno. Trenerji, ki si jih več ne želijo imeti, pa so po njihovih besedah neprijazni, nepošteni, kričijo na igralce in se jim posmehujejo ob napakah. Zanimivo je, da spol otroka ni vplival na lastnosti, za katere želijo, da jih trener ima.

Youth Sport Coaches’ Qualities for Successful Coaching (Dae, W. C., Min, H. in Young, K.), 2011.

Avtorji raziskave so želeli ugotoviti, katere karakterne lastnosti se trenerjem zdijo pomembne za uspešno delo z mladimi. V študiji je sodelovalo 67 trenerjev iz Južne Koreje. Na dom so prejeli vprašalnik z enim samim vprašanjem: »Katere so najpomembnejše lastnosti dobrega trenerja mladih športnikov?«. Raziskovalci so prejete odgovore umestili v sedem kategorij: karakterne značilnosti, lastnosti in veščine, znanje, izobrazba in izkušnje, način posredovanja navodil, medsebojni odnosi in organizacija. Trenerjem so nato zopet poslali vprašalnik, kjer so vse prejete odgovore razvrščali po pomembnosti. Z oceno 1 so ocenili nekaj, kar se jim ne zdi pomembno, z oceno 7 pa nekaj, kar se jim zdi najbolj pomembno.

Če z vsake kategorije pogledamo tri najpomembnejše lastnosti:

KARAKTERNE ZNAČILNOSTI:

 • Entuziazem, navdušenost, zavzetost
 • Pozitiven pristop do učenja in raziskovanja
 • Etično ravnanje, načelnost

LASTNOST ALI VEŠČINA:

 • Sposobnost motiviranja športnikov
 • Sposobnost povezovanja teorije s prakso
 • Dobre komunikacijske sposobnosti

ZNANJE:

 • Upravljanje z viri, management
 • Prva pomoč
 • Športna psihologija

IZOBRAZBA IN IZKUŠNJE:

 • Diploma s področja športa ali športne vzgoje
 • Izkušnje s poučevanjem
 • Lastne športne izkušnje

POSREDOVANJE ZNANJA:

 • Podajanje navodil brez diskriminacije
 • Učinkovito vodenje igralcev
 • Potrpežljivost pri učenju

MEDSEBOJNI ODNOSI:

 • Vzpostavljanje dobrih odnosov s starši mladih športnikov
 • Vzpostavljanje dobrih odnosov z ostalimi trenerji
 • Vzpostavljanje dobrih odnosov z ostalimi klubi, organizacijami

ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE:

 • Obvladovanje tveganja, biti odgovoren in ne malomaren
 • Dobro upravljanje s časom
 • Dobro upravljanje z opremo in objekti

Obstaja veliko različnih mnenj, razmišljanj in pogledov, a menim, da prevladuje stališče, da je kakovosten trener mladih pozitivno naravnan, skrben do svojih varovancev, se za njih iskreno zanima, jih posluša, svoj šport pozna kar se le da dobro, ima dobre organizacijske veščine, sposobnost hitrega in učinkovitega reševanja konfliktov, sposobnost učinkovitega komuniciranja s starši in ostalimi. To je le nekaj izmed lastnosti trenerja mladih, v ozadju pa je še veliko znanj, veščin in lastnosti, ki jih naj trener kot dober pedagog poseduje.

Sam sem mnenja, da je še posebej pri mlajših selekcijah potrebna velika pozornost pri izbiri trenerja. Prav od tega trenerja je namreč odvisna prva športna izkušnja mladostnika, kar lahko igra odločilno vlogo pri tem, ali bo nekdo šport vzljubil, ali pa bo na trening prišel z odporom in kaj kmalu ukvarjanje s športom ali to športno panogo opustil. Smiselno bi bilo razmisliti, kdo je primeren za trenerja / učitelja najmlajših in jih za to vlogo tudi primerno izobraziti in pripraviti. Odgovornost je tako na ljudeh, ki trenerje postavljajo na določene položaje, seveda pa tudi na posamezniku, ki mora, tako kot vsi trenerji, stremeti k nenehnemu izobraževanju, izpopolnjevanju in konstantnemu napredku. Osebno sem mnenja, da imamo tako v Sloveniji kot drugje, na tem področju še veliko prostora za izboljšave.

Prispevek je namenjen ozaveščanju trenerjev, staršev in ostalih, ki so v to čudovito delo kakorkoli vpleteni.

Prispevek pripravil: Domen Likar, nogometni trener